Bij digitaliseringsinitiatieven gaat alle aandacht uit naar tastbare factoren: technologie en processen. Daarbij wordt onderschat wat nodig is om die goed te borgen in de organisatie. Te veel initiatieven falen. Dat geldt ook voor de veelbelovende frameworks: ITIL, Agile Scrum, COBIT, SAFE, enz. Het gaat erom dat je IT-ers, de Business en je klanten meekrijgt in de verandering. Maar daar heersen onzichtbare factoren die jouw digitaliseringsproces in de weg staan. Weerstand en nog iets, de specifieke cultuur rondom IT: the ABC of ICT. Veel aspecten daarvan zijn heel herkenbaar als je erop let. En net zo ongrijpbaar. Toch zul je er iets aan moeten doen!

ABC staat voor: Attitude, Behaviour & Culture en hoe die zich in de ICT-wereld manifesteren. ABC is als een ijsberg en zit onder het oppervlak. En daar gaat het fout. Daar gaat een wereld schuil van gedragsfactoren die bepalend zijn voor succes of falen. Herkenbare (?) thema’s zijn:

 • IT heeft te weinig kennis van de business, de business weet te weinig van IT
 • Alles heeft de hoogste prioriteit volgens de klant
 • Men weet niet hoe IT bijdraagt een de strategische doelen van de organisatie
 • IT weet niet wat de waarde en impact is van hun werk voor en op de organisatie
 • Geen van beide partners doet moeite om de ander te begrijpen
 • IT denkt te weten wat goed is voor de klant
 • Silocultuur: IT staat los van de rest van de organisatie
 • Communicatie vanuit IT naar de organisatie is slecht
 • Kennisgebrek, wij en zij, onbegrip, wantrouwen, verkeerde prioriteiten, etc…

En zo wordt er wat aangerommeld. Het zijn juist deze ABC-issues die onder het oppervlak een enorm risico vormen voor je digitale transformatie initiatieven. Iedereen kent ze, maar laat ze vaak voor wat ze zijn.

Effectieve workshop voor nieuwe inzichten en afspraken over de samenwerking tussen business en ICT

Een BePresent facilitator begeleidt de ABC for ICT™ workshop. Hierin gaan IT-medewerkers, managers en collega’s van de Business aan de slag met een selectie van meer dan 50 ‘worst practice’ kaarten die algemeen herkenbaar én schadelijk zijn voor hun digitale transformatie initiatieven. De meest urgente of problematische thema’s voor hun organisatie worden al snel zichtbaar. Daarover ontstaat in elke groep discussie over oorzaken en gevolgen: ze gaan inzien wat de impact is van elkaars gedrag. Ook en belangrijker nog, er ontstaat wederzijds begrip. Het effect is dat Business en IT behoefte gaan inzien aan verbetering van de samenwerking en dat de wederzijdse geloofwaardigheid en het onderlinge vertrouwen een boost krijgt. Vervolgens gaan de groepen zélf verbeterinitiatieven** bedenken waar ze zich vanuit hun intrinsieke motivatie aan committeren.

* Onderzoek toont aan dat active learning voor de meeste mensen de meest impactvolle manier van leren is.
** Quick wins, overleg- en werkafspraken, business-IT meetings, communicatie initiatieven, vervolg sessies, etc.

Voorbereidingen, duur en nazorg

 • Een ABC-workshop wordt voorbereid door de BePresent-facilitator om inzage te krijgen in de business-IT uitdagingen van de organisatie en de doelstellingen van de workshop. Dit gebeurt o.a. aan de hand van gesprekken met de opdrachtgever en een aantal business- en IT-vertegenwoordigers die meedoen aan de workshop.
 • De samenstelling van groepen wordt in overleg met de opdrachtgever bepaald.
 • De minimale duur van een workshop is een halve dag (4 uur) en kan uitgebreid worden met aanvullende sessies.
 • BePresent vat de bevindingen samen in een rapport met knelpunten, verbeterinitiatieven en -adviezen. Desgevraagd adviseren en coachen wij bij de realisatie van verbeteringen, communicatie, business-IT alignment en verandermanagement.
 • De nazorgperiode bestaat uit minimaal 5 terugkomsessies waarin wij de eerder gemaakte afspraken toetsen en waar nodig aanvullende werkafspraken initiëren.

 

ABC of ICT™ is ontwikkeld door GamingWorks. De ABC of ICT™ card set is een uitgave van Van Haren Publishing.